MG Premium - Dotacje unijne dla firm

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

 

Firma doradcza MG Premium zajmuje się kompleksowym doradztwem unijnym dla przedsiębiorstw. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie głównie wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na pomoc doradczą w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej. Ze względu na dużą biurokrację oraz sporą konkurencję wśród wnioskodawców dotacje unijne, są coraz trudniej dostępne dla firm nie posiadających doświadczenia w ubieganiu się o środki publiczne. Stąd pomoc firm takich jak MG Premium jest nieoceniona. Proces pozyskania i realizacji inwestycji jest często długi i skomplikowany. Do tego ogrom dokumentów i przepisów przeraża przedsiębiorców. W takich sytuacjach pomoc firmy z doświadczeniem, specjalizującej się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej(wnioski o dotacje, biznes plany, studia wykonalności, analizy, plany rozwoju itp.) i dokumentacji rozliczeniowej (wnioski o płatność, sprawozdania, monitoring inwestycji oraz pomoc w przygotowaniu procedury ofertowej i realizacji projektu zgodnie z wymogami umowy dotacyjnej) może okazać się niezbędna.

Doradzamy nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację, ale też jak poprawnie zrealizować inwestycję i rozliczyć projekt tak, by otrzymać refundację środków. Dla nas pozyskanie dotacji nie kończy się w momencie ogłoszenia list rankingowych (wyniki konkursów) czy nawet w momencie wpłynięcia ostatniej transzy dotacji - a po okresie trwałości projektu (zwykle po trzech latach po zakończeniu projektu) - kiedy to beneficjenci muszą składać ostatnie sprawozdania i oczekiwać kontroli.

 

Schemat współpracy z nami

 

Ścieżka postępowania

Współpraca z MG Premium obejmuje 3 etapy: przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, w trakcie oceny wniosku oraz po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu.

I.    Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

 • Etap przed złożeniem wniosku rozpoczyna pierwszy kontakt i spotkanie członków zespołu MG Premium z potencjalnym Klientem. Zależy nam na tym, by na spotkaniu poznać Klienta i pozyskać się jak najwięcej niezbędnych informacji o jego działalności gospodarczej, planowanej inwestycji oraz oczekiwanych rezultatach zamierzonego do zrealizowania projektu. Dzięki spotkaniu możemy określić, do którego programu i działania projekt Klienta najbardziej się wpisuje i w którym ma największe szanse na uzyskanie dotacji. Na spotkaniu przedstawiamy także schemat współpracy z MG Premium i poruszamy zagadnienia związane z umową.

 • Podpisanie umowy z Klientem stanowi właściwe rozpoczęcie współpracy, po którym zespół MG Premium rozpoczyna czynności przygotowawcze do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej dla Klienta. Po podpisaniu umowy MG Premium przekazuje Klientowi pisemny raport z analizy kwalifikowalności projektu do danego działania. Po podpisaniu umowy następuje zapłata pierwszej części wynagrodzenia – tzw. opłaty wstępnej.

 • Po podpisaniu umowy Klient otrzymuje listę zagadnień i załączników, niezbędnych do sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej. Dzięki temu już na początku współpracy Klient wie co i w jakim terminie powinien dostarczyć. Pozwala to zaplanować współpracę w czasie i uniknąć stresujących sytuacji. Lista zagadnień i załączników jest ograniczona do kwestii merytorycznych związanych z projektem, o których wiedzę posiada jedynie Klient – wszystkie zadania, w które angażowanie Klienta nie jest niezbędne, są wykonywane przez zespół MG Premium.

 • Kluczowym etapem pracy konsultantów MG Premium, jest tworzenie dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku, biznesplanu, studium wykonalności, załączników, planu rozwoju eksportu czy innych, w zależności od wymagań konkursowych. MG Premium na podstawie dostarczonej przez klienta listy zagadnień, własnej wiedzy i doświadczenia, przeprowadzonego researchu, danych statystycznych i innych dostępnych źródeł, sporządza poszczególne elementy dokumentacji, dbając o to, by odpowiadała ona kryteriom oceny projektów w danym konkursie. Etap ten z reguły trwa kilka tygodniu.

 • Po przygotowaniu kompletnej dokumentacji konsultant MG Premium przekazuje ją Klientowi wraz ze szczegółowymi instrukcjami, do podpisania i złożenia w odpowiedniej instytucji. MG Premium gwarantuje poprawność formalną sporządzonych dokumentów.

II.   W trakcie oceny wniosku

 • Po złożeniu dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedniej instytucji następuje oczekiwanie na wyniki oceny formalnej, która z reguły ocena ta trwa około 30-45 dni. W przypadku gdy Klient rozpoczyna realizację projektu przed poznaniem wyników oceny MG Premium świadczy usługi doradcze w celu poprawnej realizacji projektu.

 • Po otrzymaniu pisma przez Klienta od instytucji oceniającej wnioski w trakcie trwania oceny formalnej, MG Premium nawiązuje kontakt z  odpowiednią instytucją, odpowiedzialną za ocenę dokumentacji aplikacyjnej i w porozumieniu z nią oraz Klientem, sporządza uzupełnienia formalne dokumentacji, po czym przekazuje je Klientowi do podpisu i złożenia w odpowiedniej instytucji.

 • Po złożeniu uzupełnień formalnych następuje oczekiwanie na wyniki oceny merytorycznej projektu. Z reguły ocena ta trwa około 30-45 dni.

 • Po otrzymaniu pisma przez Klienta od instytucji oceniającej wnioski w trakcie trwania oceny merytorycznej, MG Premium nawiązuje kontakt z odpowiednią instytucją, odpowiedzialną za ocenę dokumentacji aplikacyjnej i w porozumieniu z nią oraz Klientem, sporządza uzupełnienia merytoryczne dokumentacji, po czym przekazuje je Klientowi do podpisu i złożenia w odpowiedniej instytucji.

III. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania

 • Po uzyskaniu decyzji o pozytywnej ocenie wniosku i przyznaniu Klientowi dofinansowania, MG Premium zajmuje się sporządzeniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dofinansowanie, czyli harmonogramu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego, oświadczeń i innych wskazanych przez Instytucję Finansującą.

 • W trakcie realizacji projektu MG Premium „opiekuje się projektem”, udziela Klientowi merytorycznego wsparcia w sprawach związanych z poprawną realizacją inwestycji, zgodną z zapisami umowy o dofinansowanie i wymogami konkursowymi.

 • MG Premium utrzymuje kontakt z Instytucją Finansującą, składa wyjaśnienia i wnioskuje o ewentualne zmiany w projekcie, sporządza wnioski o płatność pośrednią oraz wniosek o płatność końcową zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i harmonogramem płatności. Po zakończeniu realizacji projektu MG Premium udziela wsparcia Klientowi w sprawach merytorycznych związanych z przygotowaniem do kontroli.

 

Copyright 2012 MG Premium - Dotacje-unijne.org. Wdrożenie: Krzysztof Młodawski przy pomocy Joomla!
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free