Nowa Perspektywa – Fundusze Europejskie 2014-2020

Nadrzędna kategoria: ROOT

W nowym okresie 7-letniego programowania Polsce przyznano 82,5 mld euro. Jest to bardzo dobry czas dla przedsiębiorstw na pozyskanie funduszy unijnych. Zapoznanie się z nowym okresem warto rozpocząć od podstawowych kwestii. Aktualna perspektywa skupia się w obrębie  pięciu obszarów:

 • innowacje i konkurencyjność gospodarki
 • zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów
 • wyrównywanie szans społecznych, edukacja i inwestycja w człowieka
 • przyjazne i sprawne państwo
 • infrastruktura

Obecnie prowadzone są ostatnie przygotowania związane z właściwym wdrożeniem oraz promocją programów operacyjnych. Jednak już teraz można rozpocząć poszukiwania interesujących pomysłów. Najlepszym momentem na podjęcie starań o dofinansowanie będzie przełom I i II kwartału 2015 roku, kiedy to już ostatecznie zostaną wprowadzone programy operacyjne i określone zasady ubiegania się o wsparcie. W kolejnych latach również będzie można pozyskać pomoc publiczną, jednak – jak to pokazało doswiadczenie z poprzedniej perspektywy – im wcześniej się tym zajmiemy, tym większe mamy szanse na sukces.

Programy operacyjne są elementami realizowanej przez Unią Europejską polityki spójności. Składają się one z programów krajowych i regionalnych. Ich formułowanie należy do kompetecji państwa. W okresie 2014-2020 będzie działało 6 programów krajowych oraz 16 regionalnych.

 

KRAJOWE

 • Inteligentny Rozwój
 • Wiedza Edukacja i Rozwój
 • Polska Cyfrowa 
 • Infrastruktura i środowisko
 • Polska Wschodnia
 • Pomoc Techniczna

REGIONALNE

 •  śląski
 •  małopolski
 •  wielkopolski
 •  dolnośląski
 •  lubelski
 •  łódzki
 •  podkarpacki
 •  mazowiecki
 •  kujawsko-pomorski
 •  pomorski
 • warmińsko- mazurski
 •  zachodniopomorski
 •  świętokrzyski
 •  podlaski
 •  opolski
 •  lubuski

PROGRAM OPERACYJNY  INTELIGENTNY ROZWÓJ 

Program ten w swoim założeniu ma na celu zastąpienie programu Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w latach 2007-2013. Kluczem do sukcesu jest urzeczywistnienie pojęcia innowacyjności. Poprzedni okres programowania umożliwił przedsiębiorcom rozwój w zakresie materialnym. Dzięki temu odnotowano znaczny wzrost operatywności polskich przedsiębiorstw. Niemniej jednak na arenie międzynardowej w dziedzinie badań i rozwoju krajowe przedsiębiorstwa  wciąż sytuują się na przedostatnich miejscach. Podczas przygotowań do nowego okresu programiwania zasadniczą kwestią było zwrócenie uwagi na przyczyny zaistniałej sytuacji. Dlatego właśnie program Inteligentny Rozwój w swoim charakterze nastawiony jest na  prowadzenie badań oraz przyczynanie się do  rozwoju (B+R). Projekt głównie skierowany jest do trzech odbiorców:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • jednostki naukowe
 • instytucje otoczenia biznesu

W większości przypadków oczekiwane są projekty dążące do znacznego urynkowienia. Rezultatem powyższego programu będzie zwiększenie współpracy między obszarem biznesu a obszarem nauki. Przedsiębiorstwa nie zawsze posiadają należyty dorobek badawczo-rozwojowy oraz wiedze. Przeciwieństwem są instytucje naukowe, które  posiadają właściwe zaplecze, jednak często nie mają możliwości sfinansowania większych przedsięwzięć. Dobrym pomysłem jest podjecie współpracy między tymi sektorami, co zdecydowanie przyniesie obustronne korzyści. W przypadku PO-IR będzie możliwe przeprowadzeniee projektów wstępnych (pilotażowych), umacniających nowoczesne konstrukcje wsparcia i rozwoju.

Innym ważnym zamierzeniem programu jest rozszerzenie sposobności wejśćia małych i średnich przedsiębiorstw na rynek kapitałowy. Przedsiębiorstwa powinny wykorzystać swoją szanse i zaakcentować swoją pozycje. Zintensyfikowanie zjawiska konkurencyjności w przypadku MŚP, będzie skutkowało zdynamizowaniem innowacyjności gospodarki. Jest to szansa dla wielu przedsiębiorstw.

 

PROGRAM OPERACYJNY  WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJ

Program ten jest elementem prowadzonej Strategii Europa 2020, jak również jest kontynuacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przede wszystkim stanowi on odpowiedź na zachodzące zjawiska na europejskim rynku pracy, jak również jest konsekwencją postępującej globalizacji. Odpowiednie zarządzanie informacją jest fundamentalnym elementem każdej organizacji. Przygotowany program jest możliwością rozwoju dla wielu jednostek. Dofinansowanie w ramach PO WER mogą otrzymać zarówno wszystkie formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (tryb konkursowy), jak i wybrani beneficjenci uprawnieni do ubiegania się o dotację w ramach w ramach trybu pozakonkursowego. Przede wszystkim program ten wspiera młode osoby, stawiające swoje pierwsze kroki na rynku pracy lub nie posiadające pracy (do 29. roku życia). Również dąży do rozwoju szkolnictwa wyższego i podniesienia efektywności prowadzonych strategii publicznych, przy  zintensyfikowaniu innowacji jako rozwojowego elementu. Innym ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na kwestie zdrowia.  Przejawem będzię między innymi wspieranie osób, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą podjąć pracy, jak również dążenie do ulepszenia działania systemu ochrony zdrowia. Odnośnie kwestii rozwoju, ważna będzie pomoc dla młodych osób, zdobywajacych medyczne wykształcenie. Budżet programu szacowany jest na wielkość 5,43 mld euro. Jego konsekwencją ma być polepszenie sytuacji Polskiej gospodarki.

 

PROGRAM OPERACYJNY  POLSKA CYFROWA

Program ten został sporządzony na mocy współdziłania dwóch jednostek tj. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  oraz Ministerstwa  Rozwoju Regionalnego. Jego priorytetem jest kompletne zagospodarowanie i użytkowanie systemów technologicznych. Planowany masowy proces cyfryzacji związany jest z unowocześnieniem większości instytucji, jak również obszarów nie posiadających takich udogodnień. PO PC w szczególnośći ma za zadanie doprowadzenie do utworzenia ogólnodostępnego szybkiego łącza internetowego (ponad 30 Mb/s). Wiąże się to z prowadzeniem działań zmierzjącyh do eliminacji  nierównomierności technologicznej na obszarze całego kraju. Innym celem jest usprawnienie funkcjonowania administarcji publicznej w zakresie prowadzenia e-usług oraz doprowadzenie do zwiększenia działalności lokalnej. Planowane jest przeprowadzanie spotkań edukcyjno-informacyjnych, jak również specjalistycznych szkoleń. Program ten stanowi ciekawą możliwość rozwoju dla studentów specjalizujących się  w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz osób starszych, którym grozi alienacja na płaszczyźnie technologicznej. Planowany budżet PO PC to  2,2 mld euro.

Już teraz warto zaplanować inwestycje, które zrealizowane zostaną w latach 2014-2020 i przygotować się do aplikowania o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich. MG Premium pomoże Państwu zdobyć informacje na temat możliwości wsparcia określonego projektu i zajmie się przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół MG Premium

Copyright 2012 MG Premium - Dotacje-unijne.org. Wdrożenie: Krzysztof Młodawski przy pomocy Joomla!
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free